Statut Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Negocjatorów Biznesu, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Warszawa i województwa mazowieckiego.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie spotkań w celu:
 • promowania etycznych negocjacji w biznesie
 • wymiany doświadczeń biznesowych
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych
 • promowania i wspierania rozwoju struktur negocjacji
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • edukowanie i informowanie społeczności w zakresie stosowania negocjacji, dialogu i komunikacji społecznej
 • kształcenie kadry profesjonalnych negocjatorów
 • oferowanie usług negocjacyjnych
 • organizowanie spotkań dla członków stowarzyszenia
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem stowarzyszenia może być osoba:
 • korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych nie karana za czyny umyślne
 • posiadająca certyfikat ukończenia szkolenia z negocjacji 4GROW
 • posiadająca inny certyfikat ukończenia szkolenia 16h oraz pomyślne przejście interview
 • posiadająca pisemną rekomendację Prezesa stowarzyszenia
 • posiadająca predyspozycje oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań negocjatora
 • członkowie stowarzyszenia mogą wysuwać swoich kandydatów na członków stowarzyszenia.

§ 4

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje się w przypadku spełnienia warunków z par 1 punktu 1 decyzją Prezesa lub członka Zarządu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Prezesa lub Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkiem honorowym staje się na skutek uchwały Zarządu albo po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie stowarzyszenia obowiązani są do:
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • przestrzegania kodeksu etycznego stowarzyszenia oraz reguł polubownego rozwiązywania sporów

§ 5

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.

§ 6

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
 2. Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 7

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia przesłany do biura Stowarzyszenia
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
 4. cofnięcia rekomendacji przez Prezesa
 1. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Prezes Zarządu.
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

 

Walne Zebranie Członków

§ 9

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. rekomendowanie zmian statutu
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 10

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Prezesem Zarządu jest inicjator powstania Stowarzyszenia.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu Prezes wybiera wiceprezesa i skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Zarząd z Prezesem na czele, który kieruje pracami całego Zarządu.

§ 11

 1. Do kompetencji Prezesa należy:
 1. uchwalanie zmian statutu,
 2. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. wybieranie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu,
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 12

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. dochody z własnej działalności.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezes.

 

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 13

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub Prezes.

 

Rozdział VII.  Głosowanie

§ 14

 1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków na moment podejmowania uchwały, chyba że inne przepisy statutu stanowią inaczej.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Głosowanie organizuje Zarząd.
 3. Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań odbywają się na wniosek zgłoszony przez Prezesa lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych, przy czym osoby zgłaszające muszą każdorazowo określić przedmiot głosowania.
 4. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Regulamin nie może być uchwalony bądź zmieniony w trybie elektronicznym.

 

Rozdział VII.  Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków stowarzyszenia dotyczące:
  1. nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. naruszania kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
  4. konfliktów między członkami związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.